Shizu

She runs the kimono department at Ra Man's Wholesale Store. Ittetsu's wife.

Shizu

Birthday Summer 8
Favorite Gift Wraps
Shizu's Favorite Gift Plum Shiso Salad
Gifts that Shizu Loves
Contents
 • Crops that Shizu Loves
 • Salads that Shizu Loves
 • Soups that Shizu Loves
 • Casseroles that Shizu Loves
 • Rice Dishes that Shizu Loves
 • Snacks that Shizu Loves
 • Drinks that Shizu Loves
 • Flower Bouquets that Shizu Loves
 • Other that Shizu Loves
 • Crops that Shizu Likes
 • Byproducts that Shizu Likes
 • Honeys that Shizu Likes
 • Bamboo Products that Shizu Likes
 • Salads that Shizu Likes
 • Soups that Shizu Likes
 • Grilled And Fried Foods that Shizu Likes
 • Casseroles that Shizu Likes
 • Rice Dishes that Shizu Likes
 • Noodles And Rice that Shizu Likes
 • Snacks that Shizu Likes
 • Drinks that Shizu Likes
 • Cheese Workshop Goods that Shizu Likes
 • Seasonings that Shizu Likes
 • Thread And Fabric that Shizu Likes
 • Ingredients that Shizu Likes
 • Pet Supplies that Shizu Likes
 • Raw Materials that Shizu Likes
 • Flower Bouquets that Shizu Likes
 • Other that Shizu Likes
 • Jar Goods that Shizu Likes
 • Pickle Maker Products that Shizu Likes
 • Mushrooms that Shizu Dislikes
 • Salads that Shizu Dislikes
 • Soups that Shizu Dislikes
 • Grilled And Fried Foods that Shizu Dislikes
 • Casseroles that Shizu Dislikes
 • Rice Dishes that Shizu Dislikes
 • Noodles And Rice that Shizu Dislikes
 • Snacks that Shizu Dislikes
 • Drinks that Shizu Dislikes
 • Seasonings that Shizu Dislikes
 • Coffee Pack that Shizu Dislikes
 • Fish that Shizu Dislikes
 • Ingredients that Shizu Dislikes
 • Raw Materials that Shizu Dislikes
 • Other that Shizu Dislikes
 • Pickle Maker Products that Shizu Dislikes
 • Salads that Shizu Hates
 • Soups that Shizu Hates
 • Casseroles that Shizu Hates
 • Rice Dishes that Shizu Hates
 • Snacks that Shizu Hates
 • Wine that Shizu Hates
 • Other that Shizu Hates
 • Crops that Shizu Loves

  Salads that Shizu Loves

  Soups that Shizu Loves

  Casseroles that Shizu Loves

  Rice Dishes that Shizu Loves

  Snacks that Shizu Loves

  Drinks that Shizu Loves

  Flower Bouquets that Shizu Loves

  Other that Shizu Loves

  Gifts that Shizu Likes

  Crops that Shizu Likes

  Byproducts that Shizu Likes

  Honeys that Shizu Likes

  Bamboo Products that Shizu Likes

  Note: Shizu likes all Bamboo Products

  Salads that Shizu Likes

  Soups that Shizu Likes

  Grilled And Fried Foods that Shizu Likes

  Casseroles that Shizu Likes

  Rice Dishes that Shizu Likes

  Noodles And Rice that Shizu Likes

  Snacks that Shizu Likes

  Drinks that Shizu Likes

  Cheese Workshop Goods that Shizu Likes

  Seasonings that Shizu Likes

  Thread And Fabric that Shizu Likes

  Ingredients that Shizu Likes

  Pet Supplies that Shizu Likes

  Raw Materials that Shizu Likes

  Flower Bouquets that Shizu Likes

  Other that Shizu Likes

  Jar Goods that Shizu Likes

  Pickle Maker Products that Shizu Likes

  Gifts that Shizu Dislikes

  Mushrooms that Shizu Dislikes

  Salads that Shizu Dislikes

  Soups that Shizu Dislikes

  Grilled And Fried Foods that Shizu Dislikes

  Casseroles that Shizu Dislikes

  Rice Dishes that Shizu Dislikes

  Noodles And Rice that Shizu Dislikes

  Snacks that Shizu Dislikes

  Drinks that Shizu Dislikes

  Seasonings that Shizu Dislikes

  Coffee Pack that Shizu Dislikes

  Fish that Shizu Dislikes

  Ingredients that Shizu Dislikes

  Raw Materials that Shizu Dislikes

  Other that Shizu Dislikes

  Pickle Maker Products that Shizu Dislikes

  Gifts that Shizu Hates

  Salads that Shizu Hates

  Soups that Shizu Hates

  Casseroles that Shizu Hates

  Rice Dishes that Shizu Hates

  Snacks that Shizu Hates

  Wine that Shizu Hates

  Other that Shizu Hates

  Shizu's Horror Gift Lontong