Shizu

She runs the kimono department at Ra Man's Wholesale Store. Ittetsu's wife.

Shizu

Birthday Summer 8
Favorite Gift Wraps
Shizu's Favorite Gift Plum Shiso Salad
Gifts that Shizu Loves
Crops that Shizu Loves
Salads that Shizu Loves
Soups that Shizu Loves
Casseroles that Shizu Loves
Rice Dishes that Shizu Loves
Snacks that Shizu Loves
Drinks that Shizu Loves
Flower Bouquets that Shizu Loves
Other that Shizu Loves
Gifts that Shizu Likes
Crops that Shizu Likes
Byproducts that Shizu Likes
Honeys that Shizu Likes
Bamboo Products that Shizu Likes

Note: Shizu likes all Bamboo Products

Salads that Shizu Likes
Soups that Shizu Likes
Grilled And Fried Foods that Shizu Likes
Casseroles that Shizu Likes
Rice Dishes that Shizu Likes
Noodles And Rice that Shizu Likes
Snacks that Shizu Likes
Drinks that Shizu Likes
Cheese Workshop Goods that Shizu Likes
Seasonings that Shizu Likes
Thread And Fabric that Shizu Likes
Ingredients that Shizu Likes
Pet Supplies that Shizu Likes
Raw Materials that Shizu Likes
Flower Bouquets that Shizu Likes
Other that Shizu Likes
Jar Goods that Shizu Likes
Fermenter Products that Shizu Likes
Gifts that Shizu Dislikes
Mushrooms that Shizu Dislikes
Salads that Shizu Dislikes
Soups that Shizu Dislikes
Grilled And Fried Foods that Shizu Dislikes
Casseroles that Shizu Dislikes
Rice Dishes that Shizu Dislikes
Noodles And Rice that Shizu Dislikes
Snacks that Shizu Dislikes
Drinks that Shizu Dislikes
Seasonings that Shizu Dislikes
Coffee Pack that Shizu Dislikes
Fish that Shizu Dislikes
Ingredients that Shizu Dislikes
Raw Materials that Shizu Dislikes
Other that Shizu Dislikes
Fermenter Products that Shizu Dislikes
Gifts that Shizu Hates
Salads that Shizu Hates
Soups that Shizu Hates
Casseroles that Shizu Hates
Rice Dishes that Shizu Hates
Snacks that Shizu Hates
Wine that Shizu Hates
Other that Shizu Hates
Shizu's Horror Gift Lontong