White Tuxedo

All the details about White Tuxedo, an item in Dragon Quest IX.

White Tuxedo Details

Type Torso